Ponúkame externé poradenstvo pre všetky zložky životného prostredia

- vypracovanie žiadostí
- vybavovanie povolení
- zastupovanie firiem pri jednaní s úradmi ŽP
- spracovanie havarijných plánov, odborných posudkov,
prevádzkových poriadkov, výpočet poplatkov za emisie
- vedenie evidencie odpadov
- vypracovanie hlásení, identifikačných listov nebezpečného
odpadu ,
- vypracovanie Programov odpadového hospodárstva
- vypracovanie zámerov na činnosti podliehajúce posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA)
- spracovanie zámerov pre stavby
- príprava spoločností na certifikáciu Integrovaného systému riadenia (ISO normy)
- školenia zamestnancov
- Príprava spoločnosti na certifikáciu podľa ISO noriem
- Vykonávanie interných auditov
- Poradenská a konzultačná činnosť